John Olszewski Football Cards

Set # Card Title Pro Team College Grade Price Notes Date Added
1959 Topps 115 John Olszewski Washington Redskins California PSA 9 89.00
1959 Topps 115 John Olszewski Washington Redskins California nm 6.00
1960 Topps 125 John Olszewski Washington Redskins California nm 5.00